Olim kerakki, o‘z ilmining poya va miqdorini asragay, gavharni imtihon uchun toshga urmagay.

Ey Navoiy, taqdirdan neki bo'lsa itoat et, zero, falak ham Tangri irodasi oldida ojizdir.

Дунё дорул-ҳаводисдур ва анга кўнгул боғламоққа ғафлат боисдур.

Tonggi uyquni tark etganning rizqu ro'zi farovon bo'ladi. G'aflat bosib, tongni uyquda o'tkazgan kimsa bu ne'matlarni faqat tushida ko'radi.

Kafshsizlikdin malul bo'lmag'il, ayog'sizlarga boqib, shukr qil. (Kovushim yo'q, deb nolima, balki oyog'i yo'qlarga boqib shukr qil)

Бурунғи йиллар ошлиқни яхши асрангким, сўнгги йилларда ярағай.

Гар йўқтур адаб, не суд олтун унидин, Элнинг адаби хушроқ эрур олтунидин.

Айш, Навоий, неча дилкашдурур, Лек адаб бирла ҳаё хушдурур

Ey Navoiy, o’yin kulgi naqadar diltortar bo’lmasin, odob va hayo yanada yaxshi, xushdir.

Naf’ing agar xalqqa beshakdurur Bilki, bu naf’ o‘zungga ko‘prakdurur.

Кимки жаҳон аҳлида инсон эрур, Билки, нишона анга иймон эрур.

Gul tikandan xoli bo'lmaganidek, yaxshi kishi ham g'amu ozordan ozod emas.

Ўз вужудингга тафаккур айлагил, Ҳар не истарсен, ўзунгдин истагил.

Агар ҳикматга бўлса илтифотинг — Ки, бўлсун Нуҳ умрича ҳаётинг!

Йигитликда йиғ илмнинг махзани, Қарилик чоғи сарф қилғил ани

“Mana Buyuklar” kanali