Yo‘q hunari yolg‘uz esa yuz kishi, Qayda kishi sonida yolg‘uz kishi.

Кулар юз ила ато-сахо устиға сахо.

Ҳар кимки сўзи ёлғон, ёлғони зоҳир булғоч уёлғон.

Халойиққа кўрма қилиб бенаво, Ўзингга раво кўрмаганни раво.

Kishida barcha axloqi hamida, Chu jam’ o‘ldi qo‘yarlar otin ehson. Biri ondin saxodur, biri muruvvat, bo‘lar gar yo‘qtur, inson ermas inson.

Десангки, васл топай, ҳажр ўтиға ёқилакўр.

Дардим оғирроқ тоғдин, хошокдин жисмим енгил.

Tabiatga har neki odat bo‘lur, Chu eskirdi, odat tabiat bo‘lur.

Бебок ҳамдамлиққа ярамас, нопок маҳрамлиққа ярамас.

Bo‘lmas adabsiz kishilar arjmand, Dast etar ul xaylni charxi baland.

Вафосиздур баҳори ҳусн.

Анга паст эрур шоҳлиғ рифъати.

Bir diram olmoq chekibon dast ranj, Yaxshiroq ondinki birov bersa ganj.

Vatan tarkin bir nafas aylama, Yana ranji g‘urbat havas aylama

Асра ўзунгни биров озоридин, Кимсага озурдалиқ изҳоридин.

“Mana Buyuklar” kanali