Дардим оғирроқ тоғдин, хошокдин жисмим енгил.

Jahl ahli bilan kimki ulfat bo‘lg‘ay, Ul ulfat ichra yuz ming kulfat bo‘lg‘ay.

Барча лаззатни тотдим, офиятдан чучукроқ шарбат топмадим.

Tabiatga har neki odat bo‘lur, Chu eskirdi, odat tabiat bo‘lur.

Бебок ҳамдамлиққа ярамас, нопок маҳрамлиққа ярамас.

Ҳар кимки сўзи ёлғон, ёлғони зоҳир булғоч уёлғон.

Асра ўзунгни биров озоридин, Кимсага озурдалиқ изҳоридин.

Кулар юз ила ато-сахо устиға сахо.

Kishida barcha axloqi hamida, Chu jam’ o‘ldi qo‘yarlar otin ehson. Biri ondin saxodur, biri muruvvat, bo‘lar gar yo‘qtur, inson ermas inson.

Bir diram olmoq chekibon dast ranj, Yaxshiroq ondinki birov bersa ganj.

Adab kichik yoshdagilarni ulug‘lar duosiga sazovor etadi va u bu barakotdin umrbod bahramand bo‘ladi.

Bo‘lmas adabsiz kishilar arjmand, Dast etar ul xaylni charxi baland.

Анга паст эрур шоҳлиғ рифъати.

Десангки, васл топай, ҳажр ўтиға ёқилакўр.

Вафосиздур баҳори ҳусн.

“Mana Buyuklar” kanali