Ilm, Navoiy senga maqsud bil, Emdiki, ilm o’ldi, amal aylagil.

Ey Navoiy, taqdirdan neki bo'lsa itoat et, zero, falak ham Tangri irodasi oldida ojizdir.

Айш, Навоий, неча дилкашдурур, Лек адаб бирла ҳаё хушдурур

Ey Navoiy, o’yin kulgi naqadar diltortar bo’lmasin, odob va hayo yanada yaxshi, xushdir.

Daholar o‘z kasblari doirasidan chiqib ketadilar. Falonchi — shoir, falonchi — olim, ammo Navoiy — Navoiydir, Eynshteyn — ­Eynshteyn.

Сўзда, Навоий, не десанг чин дегил, Рост наво нағмага таҳсин дегил.

“Mana Buyuklar” kanali