Tarbiya-pedagogika, ya’ni bola tarbiyasining fani demakdir. Bolaning salomat va saodati uchun yaxshi tarbiya, tanni pok tutmoq, yosh vaqtida maslakni tuzatmoq, yaxshi xulqlarni o‘rgatmoq tabiblardek kabidurki, tabib xastaning badanidagi kasaliga davo qilg‘oni kabi tarbiyachi bolaning vujudidagi jahl markaziga “yaxshi xulq” degan davoni ichidan, “poklik” degan davoni ustidan berib katta qilmog‘i lozimdir.

Аллоҳ томон юришинг шарти, фаришталар поклигида бўлишинг эмас. Тийнатинг юки ва оғирлиги ила юр олдинга! У эмаклаб бўлса-да Ўзига келишингни севади.

Xudo ne'matlarin oliysi idrok, Aqlni vasf ctar, kimki dili pok.

“Mana Buyuklar” kanali