Hech kim ko‘tarilib bo‘lolmas rahbar, Agar u bo‘lmasa raiyatparvar.

“Mana Buyuklar” kanali